English
Indicaties voor Aurum

Aurumsymptomen uit de C1-verwrijving

Algemene symptomen:
- Zich vergeten en verloren voelen
- Leegte, er ontbreekt wat
- Bedroefdheid
- Zoeken en verlangen naar zichzelf en de verlossing
- Niet ervaren, dat er een verbinding is met de verlossing, het ‘heilige’, hele en onverwoestbare in het leven is.
- Het zoeken naar het absolute, dat hij niet vindt, drijft de mensen naar depressie en waanzin. Levensmoe, vertwijfeling

Symptomen uit de gevoelswereld:

Op het emotionele vlak worden volkomen geluk en absolute vervulling gezocht. Daarbij is het de verwachting dat geluk en vervulling volkomen en absoluut emotioneel ervaren kunnen worden. Andere en zeker tegengestelde gevoelens horen niet te bestaan. Het zoeken hiernaar heeft een zekere mate van een verslavingskarakter, doordat het niet bereiken leidt tot een versterkte oriëntatie op deze zoektocht naar geluk en vervulling. De realiteit van het leven wordt genegeerd.

Symptomen op het gebied van de geestelijke ideeën:

Op geestelijk gebied naar heelheid, vrijheid, perfectie zoeken. Er worden hier absolute ongrijpbare ideeën voor geformuleerd. Ook hier heeft de zoektocht een zeker verslavingskarakter en leidt het niet realiseren van deze ideeën naar een versterkte gerichtheid hierop. De gevolgen hiervan zijn: fanatisme, absolute religieuze ideeën.

Bijzonder symptoom:

Het veelvuldig gebruik van het woord "toch". In de taalgebruik van mensen drukt het goudthema zich uit door het gebruik van het woord "toch". Achter de bekende realiteit licht toch nog wat anders. In hoeverre dan sprake is van een goudpathologie, moet in samenhang met andere symptomen bekeken worden.

Gezond Goud:

De mens heeft zich zelf gevonden. Hij heeft vrede met zichzelf.

Aurumsymptomen uit de C2 verwrijving

Algemeen thema.
- Op het gevoelsniveau worden het absolute en de perfectie gezocht. Deze zoektocht leidt naar een "mislukking", die een gevoel van leegte en falen achterlaat.

Pathologie
- Treurigheid, omdat een gevoel van vaste verbinding met de schepping, met God ontbreekt.
- Sensatie (lichamelijk) van zwaarte. Bijvoorbeeld zwaarte van de armen.
- Gevoel van zwaarte. Zware gevoelens van bedroefdheid en depressie.
- Zwaarte van het leven.
- Sprakeloosheid
- Gevoel dat de vaderliefde in het leven ontbreekt
- Gevoel dat de liefde van God in het leven ontbreekt
- Gevoel van mislukking en daaruit voortkomende afgunst en strijd
- Niet reële en niet kloppende gevoelens, bijvoorbeeld: geen gewicht en aardgebondenheid te voelen. Een niet reëel gevoel van ongebondenheid aan de materie en daardoor gelukzaligheid. Gevoelens alsof de mens de gebondenheid aan de aarde overwonnen heeft. Een roes, de goudroes.
- Niet reële gevoelens van perfectie en heelheid.
- Macht, roes, machtsroes, goudroes.

Gezond goud:
- In vrede met het daadwerkelijke leven zijn, zo als het is. Niet proberen iets te veranderen, bijv. niet het idee hebben dat er iets te veranderen zou zijn. Goudgezondheid betekent zich fundamenteel vrede te hebben met het leven. Dat betekent niet, passief alles in het leven over je te laten komen, maar wel het er principieel mee eens te zijn in de aardse polariteit de leven.
- De mens streeft niet naar verlossing op aarde
- Verzoening met de vader in het leven
- Verzoening met God - als grondgevoel, zonder dat een concrete voorstelling van God geformuleerd moet worden

Aurumsymptomen uit de C3-verwrijving

Algemeen thema:
- Goud is heling - diepste heling van de ziel op deze wereld.
- Goud: de heling van de mens in zijn wezen!

Pathologie:
- Wanneer deze heling faalt, zijn de gedachten en gevoelens "ziek"
- Een diepliggende verblinding, fanatisme, extremisme in het denken
- Een diepe innerlijke afwijzing van de eigen vrede
- De mens is vol hebzucht, omdat hij niet opmerkt, hoe rijk het "goud" (redding, heelheid) in zijn wereld is.
- Hij verlangt naar meer, hoopt rijkdommen op, maar het ontbreekt hem aan innerlijke vrede
- Hij voelt zich verlaten en verloren, hij ziet de wereld als een eenzame plek zonder rust en veiligheid, omdat hij de goudkracht (gezondheid, heelheid) niet bemerkt, die hem met zijn wezen verbindt.

Gezondheid
- Wanneer de ziel die kracht, die zwaarte heeft, het waarachtige centrum van de mens te zijn, gedachten, gevoel en lichaam aan zich te binden, dan is de mens in zijn wezen gezond!
- Begrip voelen voor de eigen opgave in het leven en dat vertrouwen wat het leven brengt
- Tevreden zijn met wat men heeft
- Niet méér willen, niet méér verlangen
- De mens bemerkt dat hij zwaar en diep met het goud verbonden is

Goudsymptomen uit de C4-verwrijving

Algemeen thema:
- Goud met dat wat voor ons mensen heilzaam is.

Goudpathologie:
- Geen verbinding met goud
- Gebrek aan aandacht voor de dimensie van het "heilige" in het leven
- Het thuis (vaderland) verloren te hebben en geen binding met zichzelf te hebben, daarover heerst diepe pijn, verdriet en depressie.
- Alsof je alleen en hulpeloos in het bos bent. Verdriet, depressie, angst.
- Dat waarbij ik als mens hoor is verloren gegaan.
- De mens is in het bos verdwaald, alleen, eenzaam, treurig, depressief. Hij meent nooit meer uit het bos te komen en zijn familie te vinden. Hij voelt diepe pijn.
- De mens leeft in het bewustzijn, dat er een thuis bestaat, maar dat hij er generlei toegang toe heeft. Vandaar de pijn, het verdriet, de depressie.

- Alsof je alleen en hulpeloos in het bos bent. Verdriet, depressie, angst.
- Dat waarbij ik als mens hoor is verloren gegaan.
- De mens is in het bos verdwaald, alleen, eenzaam, treurig, depressief. Hij meent nooit meer uit het bos te komen en zijn familie te vinden. Hij voelt diepe pijn.
- De mens leeft in het bewustzijn, dat er een thuis bestaat, maar dat hij er generlei toegang toe heeft. Vandaar de pijn, het verdriet, de depressie.
- Wanneer men niet weet, waar de weg gaat.
- Het gaat erom zich volkomen vergist te hebben, verloren te zijn
- Angst uit genade gevallen te zijn. Van god en de wereld verlaten. Ik deug niet.
- De mens kan beginnen met te verloochenen, dat er een thuis (het heilige, God, het thuis van de ziel) is, of beweren dat die is, waar ze is. Waanideeën zijn het gevolg van deze leugens, die een verbind nog moeilijker maken.
- Hebzucht, gierigheid, een absoluut gevoel het te moeten hebben, een roes.
- Een streven naar macht.
- De mens kan geobsedeerd worden door het verlangen naar iets, dat hij als verbinding met zijn "thuis" geconstrueerd heeft - iets wat hij bijvoorbeeld voor een expressie van god houdt. Dat moet hij hebben, kost wat kost.
- Zijn houding, zijn denken zijn dan geheel in absolute categorieën gevat. Er bestaat alleen maar dat ene, grote, dat geheel
- De mens kan ook zo verblind zijn door de vermeende glans van zijn waanidee, dat hij hierdoor in extase geraakt of meent daarover in extase te moeten raken. In zoete extase verspilt hij zijn leven.
- De mens verwisselt de verbinding zelf met dat waarmee het hem verbindt. Dan is een basis voor de goudziekte gelegd. De mens streeft naar het goud (de verbinding) en niet naar datgene waarmee het ons verbindt, het allerhoogste, het heilige.
- De mens wil graag als uitverkoren in de glans van het goud (het heilige, God) stralen.
- De verbinding met het "heilige" wordt niet benut om de eigen levenstaak te leven en daarbij stevig verankerd in het aardse te zijn. Veel meer kan zich om deze verbinding van het heilige in het aardse een schijnwereld, die stralen moet, opbouwen.
- Mensen, die zeker een sterke interesse in het "heilige" hebben, gebruiken hun verbinding daarmee, om in het aardse leven te stralen. Zij wensen van de medemensen erkenning, bewondering en verering voor hun relatie met de goddelijke dimensie.
- Eenzaamheid en hoogmoed

Gezond goud:
- Een stevige basis van diepe nuchterheid en realisme voelen
- Hier op aarde is ons leven. De wetten van het aardse bestaan gelden.
Goud verbindt ons met iets in de "andere" wereld.
- De last van het leven wordt gedragen.

Aurumsymptomen uit de C5-verwrijving:

Algemeen thema:
- De mens, het geloof, het weten, de liefde en het goud kunnen ontbreken. Dat is het wat hier in het aardse in de 2e fase van de ineenstorting van de wereld is. De ineenstorting van de wereld is daar waar deze verbinding ontbreekt. Dan zijn wij mensen niet met onze oorsprong verbonden en mislukken wij in de levenstaak, die zich in de liefde, het geloven en het weten toont.
- De betekenis van het goud met betrekking tot de mensheid: begrip, zielsbegrip.
- Wat is de waarheid van de mensen - van andere mensen? Dat wat hij is, moet hij ook zijn in het mensenleven.
Pathologie:
- Gebrek aan begrip voor andere mensen, met betrekking tot hun innerlijke waarheid, hun ziel.

Aurumsymptomen uit de C6-verwrijving

Algemeen thema:
- De goudkracht is van een grote absoluutheid. In de zuivere vorm vraagt ze teveel van mensen. Een directe ontmoeting in de leefwereld van mensen is gevaarlijk.
- De kracht van het goud is zo absoluut, dat zij de mensen uit het leven haalt. Ieder mens is door de ontmoeting met de goudkracht ook goudziek.

Pathologie:
- Zelfmisleiding, zelfoverschatting, grootheidswaan, hoogmoed, machtswellust, gierigheid, godgelijkheid, onsterfelijkheid, roem (het verlangen naar roem), eenzaamheid, heerszucht, isolatie, gevangenschap in de eigen wereld.
- Ons mensen verleidt deze kracht, om onszelf als volkomen, perfect en absoluut te beschouwen.
- De mens verwisselt zich met deze kracht. Hij bespeurt de kracht, haar volkomenheid, haar schoonheid en zet zich op haar plaats.
- Menen god te kennen, daarmee wordt niet bedoeld te menen dat god bestaat, maar hem van aangezicht tot aangezicht te kennen, op gelijke hoogte. Ik ken god, ik weet hoe hij is, wat hij denkt, wat hij wil. Diepe verblinding. Ben ik niet als god? Is niet alles aan mij perfect.
- Star en absoluut sein.